YASAL UYARI

KVKK ve Gizlilik Politikası

Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; genel müdürlük, bölge müdürlükleri, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, yetkili/resmi kurum kuruluşlar, özel ve resmi tüm sağlık kişi, kurum, kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve diğer ilgili üçüncü kişi/kurumlardan internet şubesi, çağrı merkezi, kapalı devre kamera sistemi ve diğer tüm fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar/kanallar vasıtasıyla bizzat tarafınızca ve/veya bilginiz dahilinde gönderilen/sağlanan/doldurulmuş formlar, belgeler, sözlü/yazılı beyanlar, poliçeler, muvafakatnameler, özgeçmiş, kimlik belgeniz, elektronik posta, ses/görüntü kayıtlarından elde edilmekte olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3 kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın md. 7’deki şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonimleştirilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı 3 kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi bilgilerinize sunarız.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için bu aydınlatma metninin en alt kısmında yer alan linkte bulunan Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.

Taleplerinize ilişkin başvurularınızı;

 • Elden
 • İadeli taahhütlü mektupla
 • Noter aracılığıyla Turgut Özal mah. 68.Sk Otoport Avm Kat/8 No/247 Esenyurt / İstanbul adresine ıslak imzalı kopyası ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile, iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bilgi Güvenliği Politikası

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi birikimini ilgili taraflar ile paylaşmayı, kaliteli hizmet vermeyi, müşteri memnuniyetini ve gizliliği ön planda tutmayı ilke edinen Mega Code, Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

 • Kurumsal verileri, personel verilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul ederek, bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
 • Kalite ve Bilgi Güvenliği Standartlarına uymayı ve bu standartlara uygun hizmet vermeyi,
 • Mutlu ve memnun paydaş sağlamayı,
 • Yasalara, mevzuatlara tavizsiz uymayı,
 • Müşterilerimizi v e çalışanlarımızı varlık kaynağı kabul etmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
 • Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirme sağlamayı,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası risk ve fırsatları değerlendirmeyi, sistematik bir şekilde şirketimize önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmayı taahhüt ederiz.

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan yönetim sistemlerimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.

Genel Müdür

Kalite ve Çevre Politikası

Kalite ve Çevre Politikası

Bilgisayar programlama faaliyetleri (Sistem, Veri Tabanı, Network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) uygulayan kuruluşumuzda;

 • Müşteriyi tanıyıp, onun ihtiyaç ve beklentilerine uygun yenilikçi çözümler getirmek, değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda hizmet ve ürün kalitesi ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi olarak müşteri odaklı ürün hizmet yönetimi ile müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Şirketin en değerli varlığı olarak gördüğü çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimi için her türlü eğitim olanağı ve kaynağın sağlanmasına, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesine özel önem vererek, çalışanların gelişimi ve Kalite Çevre Yönetimine katkısını sağlamak,
 • Faaliyetler esnasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel atıkların uygun bertarafı ile kirliliğin önlenmesini amaçlarken, çevre farkındalığının geliştirilmesi için yapılan çalışmalara katılmak,
 • Gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerde sosyal sorumluluk farkındalığı ile çevrenin gelecek nesillerden ödünç alındığı ilkesini unutmadan enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve tasarruf edilmesini sağlamak,
 • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetim sistemini kurmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Entegre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirebilmek için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 • Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek, insan sağlığı ve çevre bilinci duyarlılığımızı geliştirmek için iletişim kanallarımızı sürekli açık tutarak; etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
 • Entegre Yönetim Sistemi ile tabi olduğumuz tüm yasa, mevzuat ve standartlara uymayı taahhüt eden, tehlikeleri ortadan kaldıran, her tür riski hassasiyetle belirleyen, fırsatları ele alan, oluşabilecek tüm sağlık tehditlerini, yaralanmalar ve iyileştirme ihityaçlarını da belirleyerek uygunluğun sürekliliğini sağlayan ve iyileştiren bir anlayış benimsemek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile sürdürülebilir çevre adına işbirliği içerisinde olmak,
Taahhüdümüzdür.Genel Müdür

Kalite Belgelerimiz

Bağımsız denetim kurumları tarafından verilen ulusal ve uluslararası kalite belgeleri sayesinde Mega Code Yazılım A.Ş.’nin Türkiye Bilişim Sektöründe ki farkını ortaya koymaktadır. Daha sürdürülebilir, etkin bir şekilde rekabet etmemize olanak sağlamıştır.

Kalite belgelerimiz, müşteri beklentilerini en uygun, doğru şekilde karşılayacağımızın ve memnuniyeti en önde tutacağımızın bir göstergesidir. Entegre Yönetim Sistemine uyum sürecimizi başlatırken Mega Code Yazılım A.Ş.’nin de kurumsal yapısı buna göre hazırlanmıştır.